top of page

תקנון אתר ומסלולים

ברוכים הבאים לאתר סיגל סיירס – נטורופתיה ורפואה טבעית, אתר זה www.naturalist.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של סיגל סיירס (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלותה הבלעדית של סיגל סיירס, ומטרתו בין היתר הינה לספק מידע אודות סיגל סיירס והשירותים הניתנים על ידה. כמו כן, במסגרת האתר, ובמקרים בהם יתאפשר על-ידי סיגל סיירס בפועל, ניתן יהיה לרכוש כרטיסיית השתתפות המעניקה זכות להשתתפות במפגשים של סיגל סיירס המוצעים לקהל הרחב, לרבות באופן וירטואלי (להלן: "כרטיסיית השתתפות" או "השירותים"). הרכישה באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד ובכפוף לתקנון זה המהווה הסכם לכל דבר ועניין בין הלקוח לבין סיגל סיירס. 
 

כללי

כל הנכנס לאתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר לרבות רכישת שירותים או מוצרים כלשהם באתר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתתף/ת/ים"), מצהיר ומתחייב כי הוא קרא את התקנון, מודע לכל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סיגל סיירס ו/או האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לשימוש באתר ולהזמנת שירותים באמצעות האתר.

ככל ואחד מתנאי תקנון זה אינו מקובל על הלקוח, עליו להימנע לאלתר מעשיית כל שימוש באתר ואין ולא תהיה לו טענה כלשהי בקשר אליו ו/או בגין שימוש באתר. ניתן להשתמש באתר על פי תנאי תקנון זה בלבד.

בכפוף לכל דין, סיגל סיירס רשאית, על פי שיקול דעתה וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת את תקנון זה, את התוכן המוצג באתר ו/או את השירותים הדיגיטליים המוצעים באתר, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר ובמידע המופיע בו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצעים בו. שינויים אלה יהיו תקפים מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת.

הלקוח מצהיר כי הינו בגיר ובעל הרשאה חוקית וכשירות משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר וזאת כתנאי לשימוש באתר. הלקוח מתחייב כלפי סיגל סיירס שלא לעשות שימוש בלתי חוקי באתר ו/או שימוש האסור על פי תקנון זה ו/או כל דין. 

סיגל סיירס זכאית לחסום או להפסיק, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא הנמקה, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד סיגל סיירס בעניין זה.

כדי לפרסם קישור לאתר או להציגו באתרים אחרים, יש לקבל מסיגל סיירס אישור מראש ובכתב.
 

האמור בתקנון זה ובהתאמה האמור באתר מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר/נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. 

 

הגבלת אחריות

המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית באופן אישי. חשוב להתייעץ עם רופא המשפחה על הרכב תכנית האכילה שלך על מנת לוודא כי אין מניעה ליישם את התכנים המוצגים באתר ו/או בתכנית הירידה במשקל "לצאת מהמקרר להיכנס לג'ינס". בנוסף, מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה מעשית ויישום של התכנים ו/או התכנית.
משתתפים הצורכים תרופות באופן קבוע (חולי סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לפני הצטרפות לתכנית חלה החובה לעדכן את הפרטים בשאלון הבריאות, ליידע את סיגל סיירס על מחלתם ולהיות במעקב אצל הרופא המטפל או באופן פרטי אצל סיגל סיירס (בתשלום) לפי בחירתם. על אחריות הלקוח לעבור בדיקה אישית להתאמת התוכנית ככל שידוע לו על בעיות רפואיות המחייבות אישור רופא לכניסה לתהליך של ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי כלשהו, לרבות נשים בהריון.

כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הינו באחריות הבלעדית של הלקוח, והוא נושא במלוא הסיכון בכל הקשור אליהם.

סיגל סיירס אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מוצרים.

ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי סיגל סיירס בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים המפורטים כדלקמן:

עיכוב בעקבות עומס בקווי תקשורת.
עיכוב משלוחים בשל בעיות בחברת הדואר או בחברות השילוח.

שיבוש ו/או שגיאה ו/או כל חוסר דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, רשת האינטרנט, תוכנה, חומרה, מערכת המחשב של הלקוח ו/או של סיגל סיירס ו/או של חברת האשראי, או מכל סיבה אחרת.

חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.  

סיגל סיירס אינה נושאת באחריות לכל פעילות שאינה חוקית שתבוצע, וככל שתבוצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.
רגישות או אלרגיה למוצר באם לא צויינה מראש בעת ההזמנה אלרגיה ידועה לרכיב כלשהו.
שינוי צבע/ריח/טיב המוצר באם פג תוקף השימוש או שהמוצר לא אוחסן כראוי (בתנאים סבירים, כגון: צל וחוסר רטיבות).

 

יובהר, כי הקישורים אשר יכול ויופיעו באתר בכל עת, מהווים שירות ללקוחות באתר. לסיגל סיירס ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט הללו, שאינם בבעלותם. סיגל סיירס אינה מבצעת ניטור של הנעשה באתרים המקושרים וכן לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה. 

חלק מהתמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, וכל הסתמכות של הלקוח על פי התמונות היא על אחריותו בלבד.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.

עוד יובהר, כי סיגל סיירס אינה רופאה או דיאטנית או תזונאית מוסמכת ופועלת ברוח תורת הנטורופתיה, שאינה מקצוע מוכר במדינת ישראל, נכון לעכשיו.

כל פעולה של סיגל סיירס בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

שום דבר מהאמור בהגבלת אחריות זו, אינו שולל חבות שאסור להגבילה על פי הדין החל.

 

ביצוע רכישות באמצעות האתר  

כל לקוח בגיר (מעל גיל 18) רשאי להירשם דרך האתר לשירותי סיגל סיירס, המוצעים לקהל הרחב. בעת הרכישה יידרש הלקוח להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח"). סיגל סיירס אינה אחראית לכל מקרה בו פרטי הלקוח לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה שאינה מאפשרת ללקוח לרכוש שירותים באתר. יודגש כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין עומדת בניגוד לחוק וכי סיגל סיירס תהא זכאית לנקוט בכל אמצעי העומד לרשותה על פי כל דין כנגד לקוח כאמור. 

 

לשם מימוש בפועל של הרכישה שביצע הלקוח באתר, להשתתפות במפגשי סיגל סיירס יהיה עליו להציג את אישור הרכישה והקבלה שיקבל לאחר השלמת הרכישה באתר סיגל סיירס, בעת הגעתו לקבוצת סיגל סיירס. בנוסף, יהיה עליו למלא את פרטיו האישיים והמידע הנדרש בטופס ההצטרפות, ולחתום על הטופס.

מעת לעת עורכת סיגל סיירס מבצעים, מעניקה הטבות שונות, וכיוצ"ב (להלן: "המבצעים") ייתכן ומבצעים אלו יפורסמו באתר או בכל מדיה אחרת. סיגל סיירס זכאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו ו/או חלקם ו/או את תקופת תוקפו ו/או כל דבר הקשור בו. הלקוח ו/או המשתתף במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים. סיגל סיירס רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי מראש והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד סיגל סיירס ו/או מי מטעמה בעניין זה.

 

עסקאות אשראי

הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י סיגל סיירס במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.

לא ניתן לבצע עסקאות בתשלומים ו/או בקרדיט.

 קניין רוחני 

שם המתחם של האתר וכל סימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו עדיין בישראל) של סיגל סיירס וכן כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה, לרבות בתוכן המילולי, בעיצוב האתר, בלוגו האתר, בצילומים, באיורים, בשם האתר, בשם המתחם שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל תוכן אחר הכלול בו (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלות סיגל סיירס בלבד, אלא אם נרשם במפורש אחרת. מובהר כי חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת סיגל סיירס.

אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לפרסם, או לשדר בכל דרך את המידע המופיע באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של סיגל סיירס. הוראה זו חלה על כל מידע אשר בבעלות סיגל סיירס אך גם על מידע המפורסם באתר שאינו בבעלותה הבלעדית.
 

פרטיות

סיגל סיירס משתמשת באמצעי אבטחה מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הכלול באתר לרבות ב"תעודת אבטחה" מסוג  SSL לצורך ביצוע תשלום באתר, הלקוח מועבר ישירות לעמוד מאובטח של חברת הסליקה, בין היתר ע"פ תקני סליקה PCI-DSS LEVEL 1 כך שפרטי אמצעי התשלום של הלקוחות אינם נשמרים כלל באתר לאחר השלמת העסקה. 

סיגל סיירס מחזיקה במאגרי מידע רשומים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ופועלת בהתאם לחוק האמור, ולכל דין רלבנטי אחר.

בעת ביצוע רכישות באתר ו/או הרשמה לשירותי סיגל סיירס דרך האתר, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו, יישמר במאגרי המידע של סיגל סיירס לצורך ניהול יעיל של הקשר עמו, וכן כי יעשה במידע שימוש לצורך שיפור השירותים הניתנים על ידי סיגל סיירס, לצורך סטטיסטי, תפעולי או שיווקי, לרבות עיבוד המידע והפעלת דיוור ישיר על מנת לממש מטרות אלו. 

סיגל סיירס אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו על פי שיקול דעתה, בכפוף להוראות תקנון זה וכל דין. מידע הנאסף על-ידי סיגל סיירס מהלקוחות או מעובדי סיגל סיירס באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, דרכי ההתקשרות, כתובת או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת שירותים באתר, נאסף רק אם הלקוח באתר בוחר לספק מידע זה מרצונו החופשי. סיגל סיירס שומרת על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ו/או כל דין רלוונטי אחר.

ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו בלבד. 

סיגל סיירס תהא רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך הצעת שירותים, מבצעים ושיווק השירותים, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקס, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת בכפוף לכל דין.

בכפוף להוראות כל דין סיגל סיירס תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

במידה והלקוח מעוניין להיגרע מרשימת הדיוור כאמור לעיל, יהא עליו להודיע על כך לסיגל סיירס בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 

החזרים וביטולים

הלקוח רשאי לפנות לשם ביטול עסקה שנעשתה דרך האתר, טלפונית או בדואר אלקטרוני בהתאם לתנאים והמועדים כמוגדר בחוקים ותקנות להגנת הצרכן.

בהתאם לאמור לעיל, ובכפוף לכל דין, סיגל סיירס שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול, עד לרף המוגדר בחוק מעת לעת בעסקאות מסוג זה.

לאחר התחלת השתתפות בפועל בשירותי סיגל סיירס, ביטול העסקה או כל בקשה לשינויים בה הוא באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני דרך האתר.

באחריות הלקוח לוודא שהוא עומד בקריטריונים לפי תנאי תקנון זה בבואו לממש את הרכישה במפגשי סיגל סיירס. עליו לשמור את האסמכתאות לרכישה שקיבל מהאתר, ככל וקיבל, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם במסרונים, זאת כדי להציגם במפגש לפי דרישת נציג סיגל סיירס, כאמור לעיל.

החזרת מוצרים תתאפשר רק באריזתם המקורית ובטרם נפתחו, בתוך 14 יום ממועד קבלתם ועל חשבון הלקוח, לפי חוק הגנת הצרכן. לחילופין, תתאפשר החזרת מוצר שהתגלה כפגום לאחר פתיחתו רק במידה ותוקף המוצר לא פג וגם עדיין לא נעשה בו שימוש. תמורת המוצר שהוחזר סיגל סיירס רשאית לפי שיקול דעתה ו/או בהתאם להעדפת הלקוח לתת לו מוצר חליפי או זיכוי למימוש או החזר כספי.

 

פורומים

סיגל סיירס רשאית לאפשר ללקוח להשתתף בבלוגים ו/או בפורומים בשלל נושאים אותם היא רשאית להעלות לאתר, כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של סיגל סיירס (להלן- "הפורומים") ובכלל זה, רשאית סיגל סיירס להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי לקוחות אחרים (להלן-"ההודעות").

ידוע ללקוח, כי סיגל סיירס רשאית לערוך, למחוק ו/או לשנות בכל צורה הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה ללקוח.

הלקוח מצהיר ומתחייב, כי במידה ויפרסם הודעות, הן לא יפרו הוראות כל דין וכן לא יכללו כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד או התומך בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או תוכן המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו של אדם ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ו/או כל דין אחר.

 

אזורים עם כניסה מוגבלת לשימוש הקהל הרחב באתר

סיגל סיירס רשאית להקצות חלקים מסוימים באתר לכניסת חברים פעילים במפגשי סיגל סיירס ו/או לכניסת עובדי סיגל סיירס, לרבות בתשלום נפרד או ללא תשלום נוסף, לפי מדיניות סיגל סיירס בתקנון האתר ובתקנון המוצג למשתתפים במפגשי סיגל סיירס, ככל ויכיל התייחסות רלבנטית. סיגל סיירס תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, לפחות 14 ימים לפני תחילת הגבייה.

שיפוי

הלקוח מתחייב לשפות את סיגל סיירס ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרם לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו שגרם הלקוח ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של הלקוח הנובע מהשימוש באתר, לרבות הוצאות משפטיות שיושתו על סיגל סיירס.

 

הודעות

כל הודעה שתשלח ע"י סיגל סיירס ללקוח, לכתובתו כפי שהוזנה על ידו, תחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר 3 (שלושה) ימים מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נשלחה בפקס, בוואטסאפ, בסמס או בדואר אלקטרוני - ביום שליחתה. 

תכנית ירידה במשקל "לצאת מהמקרר להיכנס לג'ינס"

על משתתפי התכנית יחולו כל ההוראות הרשומות בתקנון זה גם מחוץ לפסקה זו.

כתנאי, למימוש ההשתתפות בתכנית של סיגל סיירס, הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יהיה רשאי להצטרף לשירותי סיגל סיירס בהתקיים אחד מהמקרים הבאים: (א)  משקל הלקוח הינו מתחת למשקל המינימום להצטרפות - כלומר, משקל הלקוח בהגעה למפגש הראשון, חורג ב-5 ק"ג או פחות מהרף העליון או התחתון של ה-BMI  המומלץ בטבלאות הרשמיות בהתאם לנתוני הלקוח; (ב) הלקוח מדווח שסבל בעבר מהפרעות אכילה (אנורקסיה / בולימיה וכד'); (ג) הלקוח מצהיר במפגש הראשון שיש לו בעיה בריאותית/נפשית; או (ד) הלקוחה מבקשת להצטרף כשהיא כבר בהיריון.

על מנת להגיע לתוצאות מרביות אנחנו ממליצים להקפיד על הנחיות התכנית/להיצמד לתכנית, לשמור על רצף הגעה ולהשתתף במפגשי הקבוצה (הפיזיים או הדיגיטליים) פעם בשבוע.
סיגל סיירס אינה מתחייבת לתוצאות ספציפיות, כגון: החלמה או ריפוי ממחלות או ירידה במשקל, כתוצאה מההשתתפות בתכנית, שכן אין באפשרותה לאכוף את ביצוע כל ההנחיות כלשונן.
כמו כן, אין התחייבות כי התכנים המפורסמים יועברו כולם במהלך חודש מנוי אחד, ייתכן ומשתתף שיצטרף לתכנית לתקופת זמן מסויימת לא ייחשף לכל הנושאים המפורסמים, וכי רק אם יישאר בקבוצה לאורך זמן ארוך יותר ייחשף אליהם.


הצטרפות ותשלום

משתתפי התכנית יקבלו מעטפת תמיכה הכוללת ליווי בתהליך שינוי לאורח חיים בריא, הצטרפות לקבוצת וואטסאפ, מפגש שבועי וירטואלי/דיגיטלי, תפריטים, מתכונים.

קבוצת הוואטסאפ שלנו פעילה ללקוחות משלמים בלבד. בתום 30 יום מהפסקת התשלום ו/או תם תוקף המנוי, סיגל סיירס רשאים להפסיק את ההרשאה/אופציית הכניסה של הלקוח לקבוצת הוואטסאפ, ולאזור האישי באתר, ככל וקיים כזה.

כל משתתף יקבל קישור הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ, ויהיה עליו להצטרף לקבוצה בכוחות עצמו על מנת להתחיל את תקופת המנוי שלו.
חל איסור להעביר את הקישור לקבוצת הוואטסאפ לאנשים אחרים שלא נרשמו ושילמו עבור ההשתתפות.

חל איסור להעביר את הקישור הדיגיטלי (זום) למפגשי הקבוצה הדיגיטליים לאנשים שאינם רשומים לקבוצה.

חומר העזר של התכנית יישלח בדוא"ל. ניתן לקבל את החומר באופן מודפס בעלות של 40 ש"ח לפגישה (כלומר, 40 ש"ח בכל פעם שמעוניינים בחומר של פגישה מסויימת).

כל משתתף זכאי למפגש וירטואלי/דיגיטלי אישי עם סיגל סיירס באורך של עד 60 דק' פעם אחת במהלך השתתפותו בתכנית ללא עלות נוספת (לא כל חודש).

למשתתפים פעילים ניתנת הזכות לקיים מפגש אישי (דיגיטלי) נוסף עם סיגל סיירס בעלות מופחתת של 300 ש"ח (במקום 600 ש"ח), במהלך התכנית.

ההצטרפות מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום (להלן: "יום ההרשמה" / "יום התשלום").

התשלום עבור ההצטרפות לתכנית הוא על פי המסלולים/החבילות/התכניות הקיימים אצל סיגל סיירס נכון ליום ההרשמה. יש לממש את תקופת המסלול ברצף.

לאחר סיום ההרשמה יישלח למשתתפים אישור הרשמה בדואר אלקטרוני עם קישור לתקנון זה. ההשתתפות בקבוצה מותנית באישור קריאת תקנון זה באתר.
יצוין כי תקופת המסלול תעודכן בהתאם לתאריך ההצטרפות של המשתתף ותארך חודש קלנדרי.

עוד יצוין כי תקופת מסלול חדשה תתחיל מיד עם סיום תקופת מסלול קודמת.

בהצטרפותם המשתתפים מקבלים על עצמם את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת (לפי שיקול דעתה הבלעדי של סיגל סיירס). למשתתפים לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

לפני המפגש הראשון ימלאו המשתתפים טופס הצהרת בריאות ותצהיר כי הם עומדים בתנאים להשתתפות בתכנית. הצהרת הבריאות תהיה חלק מההסכם הכולל של המשתתפים וסיגל סיירס.
כמו כן, במפגש הראשון ימלאו המשתתפים טופס הצטרפות ובו פרטים אישיים, משקל, ויהיו נוכחים בהדרכה אישית בסיום המפגש או יאשרו צפיה בהדרכה אישית מוקלטת מראש.

כל הנתונים שיימסרו על ידי המשתתפים אגב מילוי הטפסים במפגש הראשון ו/או הצטרפות ו/או אגב שימוש באתר סיגל סיירס, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונם ובהסכמתם ומבלי שחלה עליהם חובה חוקית למסרם. ידוע למשתתפים שבהצטרפותם הינם נותנים הסכמתם, שהמידע יוחזק במאגרי המידע של סיגל סיירס ו/או מי מטעמה או עבורה.

בהצטרפות המשתתפים מסכימים ומאשרים, שסיגל סיירס תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עימם ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS בין על ידי סיגל סיירס עצמה ובין על ידי מי מטעמה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ו/או כל דין.
האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
כל לקוח/משתתף יהא רשאי לבקש מסיגל סיירס, בכתב, כי המידע הקיים לגביה יימחק ממאגר המידע של סיגל סיירס ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו”ב.
כמו כן, המשתתפים רשאים בכל עת, לבקש מסיגל סיירס להסיר את שמם מרשימת הדיוור הישיר של סיגל סיירס באמצעות דואר אלקטרוני  לכתובת sigal.sayers@gmail.com

בני זוג או הורים וילדיהם (מתחת לגיל 18) הרשומים יחד לתכנית – זכאים להנחה, בהתאם לשיקול דעתה של סיגל סיירס.

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, במזומן, בצ’קים או באפליקציות: ביט ופייבוקס בהתאם למחירון ולמסלולים השונים.

במקרה ששולם בצ’קים והצ’ק חזר מסיבה כלשהי ולא מכובד על ידי הבנק, המשתתף ישא בעמלת צ’ק חוזר שתגבה על ידי הבנק.

לא מתקיימת פעילות בחגי ישראל, בחול המועד סוכות, חול המועד פסח וימי שבתון על פי חוק.

סיגל סיירס תעשה כל שביכולתה על מנת ליתן מענה למשתתפים בתקופות בהן לא מתקיימת פעילות בחברה, כגון: בחגי ישראל (למעט חול המועד סוכות ופסח), ימי שבתון על פי חוק, אי קיום פעילות בשל כוח עליון או נסיבות בלתי צפויות אחרות.
ויודגש כי בתקופות בהן לא מתקיימת פעילות למשתתפים לא תהיה זכאות לקבלת החזר לרבות החזר כספי ו/או הארכת תקופת מסלול מעבר לתאריך הסיום המקורי.

סיגל סיירס רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל רגע נתון על פי שיקול דעתה. המשתתפים יקבלו החזר כספי יחסי והכל על פי שיקול דעת סיגל סיירס.

ביטול השתתפות בתכנית

הצטרפות המשתתפים כאמור לעיל מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום עם ההצטרפות לקבוצת הוואטסאפ ו/או המפגש הראשון. המשתתפים רשאים לבטל את ההרשמה בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שלא הצטרפו עדיין לקבוצת הוואטסאפ או השתתפו במפגש וירטואלי. יצוין כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, לאחר הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ ו/או השתתפות במפגש הראשון בקבוצה לא ניתן לבטל את ההרשמה.

במקרה שהתבקש ביטול בתוך 14 ימים מיום ההרשמה וקודם להשתתפות במפגש הראשון בקבוצה או בקבוצת הוואטסאפ , כספך יוחזר לך ללא דמי ביטול.

במקרה שהתבקש ביטול לאחר ההשתתפות במפגש הראשון בקבוצה ועד 14 ימים מיום ההרשמה, סיגל סיירס תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, בתנאים הבאים:

כספך יוחזר אלייך, למעט תשלום חלק יחסי בגין ההשתתפות בקבוצה לפי תעריף של 100 ש"ח עבור כל מפגש וירטואלי שבו השתתפת.

במקרה שהתבקש ביטול בחלוף 14 ימים מיום ההרשמה ולאחר ההצטרפות לקבוצת הוואטסאפ ו/או ההשתתפות במפגש הראשון בקבוצה, סיגל סיירס תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, בתנאים הבאים: במקרה של ביטול לאחר ההשתתפות במפגש הראשון בקבוצה ובחלוף 14 ימים מיום ההרשמה לא יינתן החזר כספי, אלא יחושב למשתתפים זיכוי למימוש (כהגדרתו להלן).

במקרה שמדובר במסלול לחודש, יובהר כי משתתפים שרכשו מסלול לחודש ונותרו לזכותם שבועיים או שלושה שבועות רצופים בתקופת המסלול הנ”ל- יקבלו זיכוי למימוש (כהגדרתו להלן). יודגש כי אין זיכוי למימוש עבור יתרה של שבוע באף אחד מהמסלולים.

משתתפים שעוד קודם לתום תקופת מסלול קיים, רכשו מסלול נוסף יוכלו לבטל את ההרשמה למסלול הנוסף על ידי הודעה מראש בכתב לסיגל סיירס, ובלבד שנותרו לזכותם במסלול הקיים 14 ימים, משמע, על המשתתפים ליתן לסיגל סיירס את הודעת הביטול 14 ימים לפני תום תקופת המסלול הקיים. יודגש כי ניתן לבטל את ההרשמה למסלול הנוסף כל עוד לא נעשה בו שימוש.

החזר כספי יוחזר תוך 30 ימי עסקים מהודעת הביטול בכפוף לאמור בתקנון זה.

ככלל הודעת ביטול: תימסר לסיגל סיירס באמצעות דוא”ל: sigal.sayers@gmail.com 

למעט המפורט בתקנון זה, לא ניתן לבטל את ההרשמה ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי.

אין אפשרות להקפאת התכנית.


זיכוי למימוש

משמעו יתרה כספית למימוש עבור שירותים ומוצרים של סיגל סיירס. בזיכוי למימוש אפשר להשתמש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים ביום הרכישה ו/או רכישת מוצרי סיגל סיירס. הזיכוי הנ”ל תקף עד 12 חודשים מיום התשלום, ובכפוף להמשך פעילותה של סיגל סיירס בתחום.
"תאריך תחילת מסלול"-  מועד השתתפות ראשון בקבוצה (במפגש וירטואלי ו/או הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ). במקרה של רכישת מסלול נוסף –  תקופת המסלול החדשה תתחיל מיד עם סיום תקופת מסלול קודמת.

חישוב זיכוי
מסך עלות התשלום ששולם בפועל עבור רכישת מסלול תנוכה עלות ההשתתפות בתכנית (השתתפות בתכנית = התקופה שחלפה מתקופת המסלול).
יובהר כי עלות ההשתתפות בתכנית תחושב לפי עלות של מסלול חודשי בהתאם למחירון הקיים במועד החישוב (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).
במידה ובמועד ההרשמה לתכנית ורכישת מסלול ניתנה הטבה כגון: שבועיים מתנה, לצורך חישוב הזיכוי למימוש תק’ המתנה תחושב ו/או תספר כחלק מתקופת המסלול. ויודגש, כי הטבה ניתנת למימוש אך ורק במידה והלקוח עשה שימוש מלא בכל החודשים שרכש במסגרת המסלול.

 

העברה לאחר
ההרשמה לתכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה, עם זאת ניתן להעביר זיכוי למימוש בלבד, "זיכוי למימוש” כהגדרתו לעיל.
עם הודעת המשתתף על רצונו להעביר את תקופת ההרשמה שלו לתכנית לאחר, יחושב לו זיכוי למימוש אותו הוא יוכל להעביר לאחר.
יודגש כי העברת זיכוי למימוש אפשרית רק במהלך 12 חודשים מיום התשלום, ורק אם התכנית עדיין מתקיימת בפועל.
משתתף המבקש להעביר לאחר זיכוי למימוש תשלח הודעה בכתב לסיגל סיירס באמצעות המייל sigal.sayers@gmail.com   ,  בצירוף צילום תעודת זהות, על ההודעה לכלול את הפרטים של האדם האחר שאליו מועבר הזיכוי למימוש. על המשתתפים לוודא את דבר קבלת המייל על-ידי סיגל סיירס.
הלקוח שקיבל את הזיכוי למימוש יוכל לעשות בו שימוש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה ביום התשלום ו/או רכישת מוצרי סיגל סיירס.

המפגש הוירטואלי/דיגיטלי

התקשורת בין סיגל סיירס לבין המשתתפים באתגר תעשה דרך הוואטסאפ והדוא"ל.
המפגש מתחיל בשעה שנקבעה על-ידי סיגל סיירס ופורסמה בקבוצת הוואטסאפ.

למאחרים לא תתאפשר כניסה למפגש אלא בהתאם לשיקול דעתה של סיגל סיירס.

לאורך כל המפגש חובה על המשתתפים להיות עם מצלמות וידאו פתוחות ובמצב "השתק".

לעיתים, אך לא תמיד, יישלח חומר כתוב לאחר המפגש באמצעות דואר אלקטרוני.

בני נוער וילדים עד גיל 18
יש להעביר לסיגל סיירס מכתב הסכמה מאחד ההורים ביחס למשתתפים שגילם מתחת לגיל 18, עד לגיל 17 על המשתתפים להיות מלווים במהלך המפגשים על ידי הורה מלווה/ אפוטרופוס.
על משתתפים מתחת לגיל 18 להגיע למפגש הראשון בליווי הורה מלווה / אפוטרופוס.

נשים בהיריון/ לאחר לידה
לא יתאפשר לנשים בהריון להתקבל לקבוצה.
על משתתפת שנכנסה להריון או משתתפת שמניקה במהלך התכנית חובה לידע את סיגל סיירס ולהביא מסמך מרופא המאשר השתתפות בקבוצת תמיכה וירידה במשקל.
משתתפת שנרשמה לקבוצה ובמהלך החודש הראשון התברר כי היא בהריון – השתתפותה בקבוצה תופסק והיא תקבל החזר כספי יחסי.
משתתפת שממשיכה בתכנית בתקופת ההיריון מתחייבת להיות בפיקוח המרפאה לנשים הרות ובמעקב של התחנה לבריאות האישה.

אזהרה: שמירה על זכויות קניין רוחני ובלעדיות
 מובהר בזה כי כל התכנים שמועברים למשתתפים בקבוצת התמיכה, על כל רכיביהם ונגזרותיהם ולרבות טפסים, מסמכים, דפי מידע, תפריטים, וכד’, הם קניינה הבלעדי של סיגל סיירס ולמשתתפים לא תהיה כל זכות בהם, בזמן התכנית ו/או לאחריה, למעט שימושם האישי.

כל החומרים והמידע שבקבוצה, בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו, הם סודיים ביותר והמשתתפים מסכימים בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לתעד, לא לצלם, לא להפיץ ולא להציג בפומבי בכל דרך כל חומר מהחומרים אליהם נחשפה ו/או שהתקבלו אצלה במהלך השתתפותה בקבוצה ו/או בקשר אליה.
 לא תותר כניסה למפגשי הקבוצה ולקבוצת הוואטסאפ למשתתפים אשר פעלו בניגוד להוראות אלה.

 

 סמכות שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר ותקנון זה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד. 

ט.ל.ח.

bottom of page